Algemene-Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V.. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V. te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V. zijn vrijblijvend. Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V. accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V. behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V. behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten

Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V. bezorgt in een beperkt gebied m.b.t. bestellingen. De bestelling wordt bezorgd op het door de klant aangeven tijdstip vanaf 8.00 uur. Bezorgkosten worden door de webshop bepaald en weergegeven. De klant dient wel te zorgen dat er iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien er een factuur verstuurd dient te worden, kunnen administratiekosten berekend worden.

Leveringen

Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V. zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V. ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V. daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V. aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling) of aan de bezorger. In het geval dat Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V. een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van dertig (30) kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt de datum van creditering van de bankrekening van Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V..

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die door de betrokken leverancier van Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V. wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering door Bakkerij Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V.. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V. zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea, bedoelde voor rekening van Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V., in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V. over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V. opgave doet van een adres is Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V. gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V.
Benschopperstraat 42
3401 DH IJsselstein

Aansprakelijkheid
Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V. is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V. is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V. komen. Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V. eveneens geen verantwoordelijkheid. Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V. is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V., tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V.. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V. uitgesloten.

Diversen

De klant van Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V. dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V. geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V. het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V. geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V.. Niets uit uitgaven of publicaties van Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V. mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V..

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V. en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V. te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V. te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Brood en Banketbakkerij Lakerveld B.V.
Hnadelend onder de naam Bakkerij Aelbers
Benschopperstraat 42
3401 DH IJsselstein
[T] 030 7855862
[F] -
[W] www.bakkerijaelbers.nl
[E] info@bakkerijaelbers.nl
[KvK] 74116797
[BTW nr.] NL 859778083 B01
https://graydongo.nl/nl/voeding-brood-en-banketbakkerij-lakerveld-bv-ijsselstein-ut-74116797

Brood- en banketbakkerij Lakerveld B.V.
Benschopperstraat 42
3401 DH  IJSSELSTEIN

Heeft u vragen?
Bel 030 30 31 33 6 of stuur ons een e-mail of bericht.

Uiterste besteltijd
U kunt op dit moment bestellingen voor maandag plaatsen.

Veilig betalen
iDeal